2008-01-20 13:03 #0 av: Alexej

Som djurvänner borde vi aldrig tveka att anmäla en misstänkt vanvård eller misshandel av djur. Djuren har bara oss och det är bara vi som kan hjälpa de genom vår insats. Det är alltid bättre med en anmälan för mycket än för lite. En anmälan går alltid att göra anonymt. Ser det positiva i en anmälan. Antigen kan du hjälpa ett djur eller den misstänkta djurhållare får en bra djurhållning bekräftat av djurskyddsinspektören.

Om du misstänker eller har kännedom om att någon vanvårdar eller misshandlar ett djur måste du anmäla detta. Du kan lämna din anmälan till djurskyddsinspektören via telefon, e-post eller personlig kontakt och du har rätt att vara anonym. Men tänk på att ofta tas en anmälan på större allvar om man kan stå för sina uppgifter.

Djurskyddsinspektören hittar du på bygg- och miljöavdelningen i din kommun.

Från och med 1 januari 2009 är det länsstyrelserna som har anvsar för djurskyddet och därför är djurskyddsinspektörerna numer placerade på länsstyrelsen och inte på kommunerna längre.

För en anmälan behöver du så mycket fakta som möjligt:

  • Namn och adress till den misstänkta djurhållare. På landet kan du behöva fastighetsbeteckningen eller en vägbeskrivning där djuren vistas. Miljökontoren lägger upp sina arkiv efter fastighetsförteckning.
  • Vilken djurart det handlar om och hur många djur som finns på platsen.
  • Beskriv noga allt du vet om bakgrunden. Gärna namn och adresser till eventuella vittne.
  • Glöm inte. De bästa bevis är bilder. Försök att ta  många bra bilder med kameran eller mobilen.

Du bör också begära en kopia av miljökontorets utredning och beslut. Skriv upp när och vem du har kontaktad. Du har rätt att få ta del av handlingarna enligt offentlighetsprincipen och de ska utlämnas utan dröjsmål.

Då en anmälan kommit in gör inspektören en akutinspektion. Upptäcks brister ska dessa rättas till genom i första hand rådgivning. Om brister i djurhållningen konstateras vid en kontroll underrättas djurhållaren om detta och om de åtgärder som ska vidtas, samt tidpunkten när detta ska vara åtgärdat. Därefter sker en återinspektion för att tillse att åtgärderna vidtagits. Om missförhållanden inte rättas till eller är av allvarligare art kan djurhållaren få ett föreläggande, d.v.s. ett skriftligt preciserat och tidsatt krav på åtgärd. Vid upprepade förelägganden, eller om bristen som inte åtgärdats är av allvarligare art ska länsstyrelsen meddela djurförbud.

Länsstyrelsen kan ta beslut om att omhänderta djur, samt förbjuda någon att hålla djur, eller ett visst slag av djur. Ett omhändertagande verkställs alltid av polismyndigheten, som då också blir ny ägare till djuret till dess att länsstyrelsen avgjort om djuret ska återlämnas, säljas eller överlåtas på annat sätt eller avlivas.

Kommunen kan besluta om ett omedelbart omhändertagande av djur som är utsatt för lidande och lidandet inte går att avhjälpa på annat sätt. Ett sådant beslut ska underställas länsstyrelsen som snarast ska avgöra om beslutet ska fortsätta att gälla.

Nästa instans för misstänkt vanvård är länsveterinären i ditt län. Dit kan du vända dig i nästa skede om du anser du miljökontoret inte har agerat tillräckligt kraftfullt

Omhändertagna katter och hundar placeras av polisen på ett katt- eller hundpensionat. Länsstyrelsen gör en bedömning av ägarens lämplighet för att i fortsättningen ha hand om djur. Eftersom omhändertagandet oftast föranletts av brott mot djurskyddslagen är det vanligaste att djuret inte lämnas tillbaka till ägaren. Istället görs en värdering av djurets fysiska och psykiska hälsa. Sjuka djur avlivas, men är det ett friskt djur strävar man efter omplacering i ett nytt hem.

Man kan också göra en anmälan till länsstyrelsen eller polisen, som då vidarebefordrar denna till kommunen. Polisen kan även välja att utreda fallet själva såvida inte ett omhändertagande av djuret/en sker.

Polisen når du bäst genom telefon 114 14.

En anmälan via polis eller miljönämnden skickas vidare till åklagare som utreder om det finns grund för att väcka åtal för brott. Om utredningen resulterar i att åtal kan väckas, är det slutligen domstol som avgör målet.

Misshandel
Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och ska anmälas till närmaste polismyndighet. Om polismyndigheten beslutar att ej åka ut i ärendet så begär att få skriftligt på det beslutet. Därefter har du möjlighet att JO-anmäla polismyndigheten.

Straff
"För djurplågeri kan den dömas som uppsåtligen eller av grov aktsamhet, otillbörligen utsätter djur för lidande, till böter eller fängelse i högst två år. (Brottsbalkens 16 kap 13 §)" Det kan gälla brott som till exempel överansträngning, misshandel eller vanvård.

I djurskyddslagstiftningen står hur djur ska vårdas och behandlas. Djur ska bland annat behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, ges tillräckligt med foder och vatten, hållas i en god miljö som ger dem möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Djur får inte överansträngas eller hållas bundna på ett plågsamt sätt. En djurägare som inte respekterar dessa regler kan dömas för vanvård eller djurplågeri.

För mer information om djurskyddslagen kan du gå in på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.seLänken öppnas i nytt fönster

Relaterade länkar

Av: Alexej

 

 

Datum för publicering

  • 2008-01-20